Upių santaka

Apaščios – Nemunėlio upių santaka, prie kurios XVII a. Radvilų buvo pastatyti bastioninio tipo gynybiniai įtvirtinimai.
 
 
„...NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS (Radziwiłłowo, Radziwiłłiszki). Trečia pagal dydį, panaši į Salamiestį, Biržų kunigaikštystės valda... Ankstyviausias valdos centro – Nemunėlio Radviliškio miestelio, esančio pačiame Livonijos pasienyje, paminėjimas 1586 m. lapkričio 4 d., nors žinoma, kad jau XVI a. per. Žemes palei Livoniją supirkinėjo Jurgis Radvila. Nemunėlio Radviliškis buvo svarbus Biržų kunigaikštystės pasienio strateginis objektas, ne veltui 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapyje mietelį supa gynybiniai įtvirtinimai...“
 
 
Nemunėlio Radviliškis turėjo didelę gynybinę svarbą: „...Anot paties Kristupo II, Biržai buvo “gera ir naudinga valda“. Tokį apibūdinimą iliustravo keletas Biržų kunigaikštystės ypatybių. Pirma išskirtinis valdos ekonominis pajėgumas. Antra, strateginė Biržų kunigaikštystės padėtis, Biržų ir Nemunėlio Radviliškio gynybinė svarba...“
Kad Nemunėlio Radviliškyje ant gynybinių įtvirtinimų buvo išdėstyta Radvilų artilerija byloja aprašymai istoriniuose šaltiniuose ir radiniuose:
  • „...Gustavas Adolfas iš Švedijos nuolat gaudavo naujų pastiprinimų, todėl sunku buvo atsilaikyti dešimteriopai didesnei švedų kariuomenei. Paėmęs Nemunėlio Radviliškį, Gusvas Adolfas 1625 m. rugpjūčio 7 d. su 8000 kareivių apgulė Biržų pilį , sutvirtino savo stovyklą tarp užtvankos ir upės. Kad švedai neturėtų kur prisiglausti, Biržų seniūnas padegė miestą ir palivarką. Švedai neįstengė pilies paimti ir vėl pasuko į Nemunėlio Radviliškį...“
  • „...NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS (Radziwiłłowo, Radziwiłłiszki). Trečia pagal dydį, panaši į Salamiestį, Biržų kunigaikštystės valda... Ankstyviausias valdos centro – Nemunėlio Radviliškio miestelio, esančio pačiame Livonijos pasienyje, paminėjimas 1586 m. lapkričio 4 d., nors žinoma, kad jau XVI a. per. Žemes palei Livoniją supirkinėjo Jurgis Radvila. Nemunėlio Radviliškis buvo svarbus Biržų kunigaikštystės pasienio strateginis objektas, ne veltui 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapyje mietelį supa gynybiniai įtvirtinimai...“
  • „...XVI a. karų su švedais metu iš padarytų Nem. Radviliškio įtvirtinimų iki šių laikų išlikę žemės pylimų pėdsakai, kurie tų karų metu buvo sunaikinti. Po I-jo Pas. Karo, remontuojant parapijos sugadintus pastatus, klebonijos sode atrasti pakiliame takelyje (pylime) sviediniai...“
  • „...Apylinkėje yra karo praeities liekanų – karo reikalams supiltų pylimų bei pilkapių. Pagal žmonių pasakojimus apie N. R. buvę dideli lietuvių ir švedų mūšiai...“
  • „...Sviedinių siųsta taip pat Nemunėlio Radviliškio pilaitei ginti...“

София Дървени материали

София Дървени дъски